Icon Strona główna > Historyczne Koło Naukowe- Plan pracy
Icon Matura

Plan Pracy
 

Cele ogólne:

  rozbudzenie zainteresowania przeszłością 

  uświadomienie uczniom znaczenia rozwoju metod i technik gospodarowania na losy cywilizacji 

  rozwijanie zainteresowań osobistych uczniów 

  poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji dostępnych w różnych źródłach 

  rozwijanie umiejętności komunikowania się 

●   wyrabianie szacunku dla osiągnięć ludzkości

  wyrabianie aktywności

Cele szczegółowe:

●   Opracowyanie ramowego planu pracy koła historycznego na bieżące lata szkolne   

        Opracowanie  zagadnień referatowych na sympozja HKN

  Opracowanie  i ostateczna redakcja monografii szkoły

  Poszukiwanie materiałów dotyczących tematyki referatów na sympozja HKN

  Kształcenie umiejętności poszukiwania źródeł (Internet, biblioteka szkolna, archiwa instytucji i osób prywatnych, podręczniki, monografie) oraz  oceny tych źródeł pod kątem ich przydatności 

●   Informacja dotycząca zakresu zagadnień z historii powszechnej  oraz historii Polski, zgrupowanych w porządku chronologiczno – problemowym, dotyczących realizowanej na zajęciach koła problematyki

●   Święta i uroczystości szkolne, i państwowe - tradycja rodzinna i narodowa. Dyskusja - tożsamość, tradycja, obyczaje - a problemy globalizacji

 

  III LO im.Stanisława Staszica w Skarżysku-Kamiennej
MemHT Portal is a free software released under the GNU/GPL License by Miltenovik Manojlo